Ատոմ Եարճանեան - Սիամանթօ

15 Օգոստոս , 1858 -

Ծնած՝ Ակն: Հայ բանաստեղծ, դաշնակցական գործիչ:

Վաճառական հօր հետ կը տեղափոխուին Պոլիս, ուր կը յաճախէ Գում Գափուի Միրիճանեան դպրոցը, ապա Սկիւտարի Պերպերեան վարժարանը:

Փարիզի մէջ կը հետեւի Սորպոնի համալսարանի գրականութեան ճիւղին, որպէս ազատ ունկնդիր: Կ’այցելէ Ամերիկա, Թիֆլիս, Բաքու, Էջմիածին:
Կ’աշխատակցի «Դրօշակ»ի եւ «Հայրենիք»ի՝ Պոսթոն, որուն խմբագրութիւնն ալ կը վարէ ժամանակ մը:

Զոհ եղեռնի՝ 37 տարեկանին: