Նիկոլ Դուման Նամականի Երուանդ Փամպուքեան ՎԷՄ Երեւան 2021

Ինչ կը վերաբերի ներկայ հատորով ընթերցող հասարակութեան ներկայացւող Ն. Դումանի նամակներուն, անոնք գրեթէ ամբողջութեամբ վերցուած են Պոսթընի Հ.Յ.Դ. կեդրոնական արխիւատան պահոցներէն, ուր անոնք տեղադրուած են տարբեր շրջաններու յատուկ թղթածրարներու մէջ: Հեղինակին ձեռագիրը շատ յստակ է ու դիւրին ընթեռնելի: Պահած ենք, ըստ կարելւոյն, իր լեզուական ու ուղղագրական առանձնայատկութիւնները:

Հատորի վերջին բաժնին կցուած են երկու յաւելուածներ.
ա.- Նիկոլ Դումանի նամակները, թիւով 24, ուղղուած իր բարեկամներէն Արմենակ եւ Զապէլ Արապեան ամոլին:
բ.- Նիկոլ Դումանի հեղինակած «Նախագիծ ժողովրդական ինքնապաշտպանութեան» երկասիրութիւնը, առանձին ներածականով մը ճշգրտելով այդ գործի առաջին հրատարակութեան թուականը:

Ե. Փ.

Նիկոլ Դուման Նամականի/ Հրատարակութեան պատրաստութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ՝ Երուանդ Փամպուքեանի։
ՎԷՄ Մատենաշար Թիւ 3
«Լուսակն» հրատ.

336 Էջ Ներբեռնել