Հայաստանը Միջցամաքային Ուղիների Վրա Ռուբէն Տէր Մինասեան Երեվան 2021

Ռուբեն Տեր-Մինասյանի սույն աշխատությունը հատկապես կարևոր է աշխարհաքաղաքական կողմնորոշումների առումով: Այն, կարելի է ասել, ամբողջական պատկերացում է տալիս մեր տարածաշրջանի ու Հայկական լեռնաշխարհի պատմաքաղա քական անցյալի ու ընթացող իրադարձությունների մասին: Աշխատությունը հասկանալի ու մատչելի դարձնելու նպատակով հրատարակվում է արևելահայերենով ու ժամանակակից ուղղագրությամբ:

Նախատեսված է պատմաբանների, քաղաքագետների և ընթերցասեր լայն շրջանակների համար:

Սարգսյան Գ., 2021

184 էջ Ներբեռնել