Հայաստանը բոլշեվիկյան մուրճի և թուրքական սալի միջև Սիմոն Վրացեան Երեւան 2022

Սիմոն Վրացյանի սույն աշխատությունը հնարավորություն է տալիս հետադարձ հայացք ձգելու ﬔր ոչ վաղ անցյալի, 1918-1921թթ. իրադարձությունների վրա, և նորովի գնահատելու դրանք: Այն, այսօր էլ, նույնքան բախտորոշ ժամանակաշրջանում, այժﬔական է և ուսուցողական:

Նախատեսված է պատմաբանների, քաղաքագետների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

244 էջ Ներբեռնել