Հայեցակարգ Արտահանման Խրախուսման Ազգային Ռազմավարության Ծրագրի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն Երեվան 2006

«ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ» Թիվ 6

Բովանդակություն

Երկու խոսք ………………………………………….. 5
Ներածություն ……………………………………….. 7
Իրավիճակի ընդհանուր վերլուծություն ……. 9
Խնդրի արդաիակնությունը …………………….. 11
Նպատակը եւ սկզբունքները ……………………. 15
Առաջարկվող ուղղությունները ………………… 16
Առաջարկվող մեխանիզմները ………………….. 23
Հավելվածներ …………………………………………. 27

38 էջ Ներբեռնել