Մանրածախ Առեւտրի Համակենտրոնացման Միտումները ՀՀ-ում Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամ Երեվան 2018

ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի այս վերլուծության նպատակն է՝ վեր հանել մանրածախ առևտրի շուկայում առկա համակենտրոնացման միտումները, ազատ և բարեխիղճ մրցակցության հիմնական խոչընդոտները և առաջարկել համապատասխան քայլերը, որոնք այս ոլորտում կձևավորվեն առողջ մրցակցային միջավայր, ինչը վստահաբար կխթանի փոքր և միջին մատակարարների և մանրածախ վաճառողների գործունեությունը, ինչպես նաև կապահովի սպառողների շահերի պաշտպանությունը։

Աշխատանքի համարտեսական և մեթոդաբանական հիմք են հանդիսացել մանրածախ առևտրի ոլորտին վերաբերող դասական և արդի գրականությունը, միջազգային փորձը, մի շարք կազմակերպությունների կողմից մշակված մեթոդականցուցումները, գիտական վերլուծականնյութերը, օրենքները, իրավական ակտերը, տեղեկագրքերը, սպառողների և տնտեսվարողների շրջանում իրականացված հարցումները և այլ նյութերը:

Վերլուծությունը կատարված է ՀՅԴ Բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի կողմից.
Հրայր Մարուխեան Հիմնադրամը աջակցում է վերլուծության տարածմանը

25 էջ Ներբեռնել